ביטוח חיים נועד לספק למבוטח וקרוביו יציבות כלכלית ותמיכה פיננסית במקרה של אסונות שונים – אובדן כושר עבודה, הפיכת המבוטח לנכה, או מותו של המבוטח. טרגדיות מסוג זה, בנוסף למטען הרגשי הקשה שהן נושאות עמן, מביאות איתן הוצאות כספיות.
 ביטוח חיים מספק תמיכה כספית המיועדת להתמודדות עם הוצאות אלה

קיימים שני סוגים עיקריים של ביטוח חיים:

 ביטוח חיים (ביטוח למקרה מוות,ריסק) risk
מגן על קרוביכם במקרה של פטירה בתקופה הנקובה מעניק להם תמיכה כספית המפצה על אבדן ההכנסה ומונע מצב של חוסר-וודאות פיננסית

אובדן כושר עבודה
ביטוח למקרה של אבדן כושר עבודה - 
מספק לכם ולבני המשפחה תמיכה כספית במקרה בו איבדתם את היכולת לעבוד, כתוצאה מתאונה או מחלה. 

לצורך קביעת סכום הביטוח הראוי יש לערוך בדיקה של מקורות ההכנסה אשר יעמדו לרשות משפחתכם במקרה פטירה, וכן לבצע תכנון פיננסי מקדים.

ביטוח חיים משכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הינה פוליסת ביטוח למקרה מוות של אחד או יותר מהמבוטחים בפוליסה ומיועדת להבטחת תשלומי המשכנתא לבנק ולכסות את החזר ההלוואה במקרה בו הלווה נפטר חלילה או במקרה שאיבד כושר עבודתו (אם נרכש כיסוי מתאים), ואינו יכול לעמוד בתשלומים. 
במקרה כזה, הביטוח מכסה את יתרת החזר ההלוואה, והבית שנרכש בכספי ההלוואה נותר ברשות יורשיו או המבוטח השני בפוליסה (במידה וקיים) וזה לא יידרש להמשך תשלומי המשכנתא.
יש לציין כי ביטוח חיים הנרכש במסגרת ביטוח משכנתא מכסה את עלויות החזר ההלוואה בלבד, ואינו מחליף את הצורך בביטוח חיים רגיל.